dkFlag Made in denmark basket Winkelmandje
Producten in winkelmandje

Persoonlijke Gegevens Beleid

Beleid inzake persoonlijke gegevens voor Beauté Pacifique

In ons beleid inzake persoonlijke gegevens kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken in Beauté Pacifique.
We registreren, verwerken, bewaren en verwijderen altijd persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Data Controller
Senitas bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Onze contactgegevens zijn als volgt:

Senitas bvba
Ossendriesstraat 26
3520 Zonhoven
communicatie@senitas.com

Waar wordt uw informatie voor gebruikt?
We verwerken uw informatie voor de volgende doeleinden:

Levering van overeengekomen producten en diensten, inclusief raadpleging van dermatologen en cosmetische behandelingen
Om u de mogelijkheid te geven om de conditie van uw huid gedurende een aantal jaren te volgen door uw ultrageluidfoto’s op te slaan. Uiteraard gebeurt dit alleen met uw toestemming
Communicatie met u in de vorm van nieuwsbrieven waaraan u uw toestemming hebt gegeven
Individuele marketing, richten van op maat gemaakte aanbiedingen en diensten
Categorieën persoonlijke informatie
We verwerken de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u:

Standaardinformatie zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, die we moeten gebruiken om een ​​potentiële overeenkomst te kunnen aangaan voor de levering van producten aan u.
Uw scanafbeeldingen zodat u de conditie van uw huid na verloop van tijd kunt volgen als u uw toestemming hebt gegeven.

Verwerking basis
We verwerken uw persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven, op basis van de volgende verwerkingsbasis

Een overeenkomst met u kunnen sluiten over de levering van producten
Om te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, van de Belgische boekhoudwet
Als de verwerking volgt op een voldoende legitiem belang
Als we toestemming hebben gekregen om de informatie te verwerken
Met wie delen we de informatie?
Als basis is Senitas verantwoordelijk voor de verwerking van uw informatie.
In sommige gevallen kan Senitas er echter voor kiezen om een ​​subgegevensverwerker verantwoordelijk te laten zijn voor de verwerking of om een ​​sub-gegevensverwerker toegangssystemen te laten hebben waarin uw informatie wordt opgeslagen. Voorbeelden hiervan zijn onze leveranciers van IT-diensten, externe auditors, Facebook en Google, met het oog op zowel advertenties als overheidsinstanties indien zij daartoe wettelijk zijn verplicht.

Hoe slaan we uw informatie op?
We slaan uw informatie altijd op zodat deze alleen toegankelijk is voor de werknemers en sub-gegevensverwerkers, indien van toepassing, voor wie deze relevant is. Als basis bewaren we uw informatie in een elektronische vorm. De uitzondering hierop vormen onze klantrecords die doorgaans in fysieke vorm worden gevonden bij een groot aantal van onze distributeurs. We zijn overeenkomsten voor gegevensverwerking aangegaan met die van onze distributeurs die onze klantendossiers hebben – en deze distributeurs zijn geïnstrueerd over het gebruik en de opslag van de records.

Hoelang bewaren we uw informatie?
Als basis bewaren we uw informatie voor vijf jaar. Als de wetgeving een andere basis voor een langere opslagperiode voorschrijft, kan dit voorkomen. De informatie die we in onze klantendossiers over u hebben geregistreerd, wordt twee jaar lang opgeslagen. De echografieafbeeldingen die u ons hebt gevraagd, worden opgeslagen zolang u dit nodig heeft .

Uw rechten
In overeenstemming met de verordening inzake persoonsgegevens hebt u recht op inzage in de informatie die we over u hebben – evenals rectificatie van de informatie, verwijdering van persoonlijke gegevens (zie hieronder), gegevensportabiliteit en

Optie om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de legaliteit van de verwerking die gebaseerd is op toestemming voorafgaand aan de opname
Optie om bezwaar te maken tegen profilering
Mogelijkheid om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
U kunt vragen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen bij Senitas. Aan uw verzoek zal worden voldaan als een van de volgende criteria van toepassing is

U trekt uw toestemming in (als uw toestemming de basis vormt voor de gegevensverwerking),
De informatie blijkt niet correct te zijn, of
Het is niet langer nodig om het doel waarvoor het werd verzameld, of zo te vervullen
De informatie wordt illegaal verwerkt.
U kunt uw rechten gebruiken door ons een vraag te stellen op communicatie@senitas.com. Er kunnen voorwaarden of beperkingen aan deze rechten zijn. Daarom is het niet zeker dat, b.v. u hebt het recht op dataportabiliteit in het specifieke geval, of dat uw bezwaar wordt nageleefd – dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden in verband met de verwerkingsactiviteiten.

In our personal data policy you can read about how we process your information in Beauté Pacifique.
We always register, process, store and delete personal data in accordance with applicable legislation.

Data Controller
Beauté Pacifique ApS is responsible for the processing of your personal information.
Our contact information is as follows:

xxxx

What is your information used for?
We process your information for the following purposes:

Categories of personal information
We process the following categories of personal information about you:

Processing basis
We process your personal information as described above, based on the following processing basis:

How do we store your information?
We always store your information so it is only accessible to the employees and sub-data processors, if any, to whom it is relevant. As a basis, we store your information in an electronic form.
The exception to this is our customer records which are typically found in physical form with a large number of our distributors. We have entered into data processing agreements with those of our distributors who have our Customer Records – and these distributors have been instructed in how to use and store the records.

For how long do we store your information?
As a basis, we store your information for five years. If the legislation dictates another basis for a longer period of storage, this may occur.
The information we have registered about you in our Customer Records is stored for two years.
The ultrasound images you have asked us to save are stored as long as you require.

Your rights
In accordance with the Personal Data Regulation, you have the right to insight into the information we have about you – as well as rectification of the information, deletion of personal data (see below), data portability and:

You can withdraw your consent (if your consent formed the basis for the data processing) if,

You can make use of your rights by directing enquiry to us at data@beaute-pacifique.com
There may be conditions or limitations to these rights. Therefore, it is not certain that, e.g. you have the right to data portability in the specific case, or that your objection will be complied with – this depends on the specific circumstances in connection with the processing activities.